Sya Hembygdsförening

I Sya fanns en hembygdsintresserad person, David Skärstrand, som var byggmästare till professionen. Han var också kommunalt intresserad men mest var det hembygden som låg honom varmt om hjärtat. Han var född i Rinna socken 1887 och kom till Sya 1914 tillsammans med sin hustru Anna. David Skärstrand avled 1969.

 

Han nedtecknade mycket om dagshändelser, yrken och hantverk. Han skrev både prosa och poesi. Han samlade även gamla verktyg och beskrev deras användning. Det är ju mycket troligt att en man med en sådan inriktning kunde ha en önskan om att en hembygdsförening borde bildas.

 

Så när fastigheten Hydinge Mellangård, kallad Melltorp, blev till salu och ansågs lämplig till hembygdsgård sammankallade Skärstrand intresserade Syabor genom en annons i tidningen. Den 10 augusti 1946 kom åtta personer till ett möte. Man bestämde då att bilda en hembygdsförening och man utsåg en interimsstyrelse, som fördelades uppgiften att samla flera medlemmar och att arbeta för att Meltorp skull kunna inköpas.

 

Den 21 september 1947 invigdes föreningen med Melltorp som hembygdsgård och med David Skärstrand som dess förste ordförande.

 

Han innehade den posten till 1957 då han efterträddes av John Unell som var ordf till 1979 då Iris Unell övertog posten och som hon hade fram t o m 2017. Då valdes Iris son Tomas Unell  till ny ordförande.  Så efter mer än 50 år så är fortfarande ordförandeskapet inom familjen Unell.

 

Vad ska då hembygdsföreningen göra?

 

Så här skrev man i stadgarna:

 

Föreningens verksamhet skall bestå i:

 

a) att inom Sya Socken sprida kännedom om samt verka för bevarande av socknens kulturhistoriska värden ävensom för vad i övrigt är ägnat att belysa sockenbefolkningens liv och verksamhet under gångna tider.

b) att hos ortens befolkning väcka och bevara intresset för gammalt och fornt.

 

Genom gåvor, testamenten, kommunala bidrag har föreningen verkat och vuxit både vad gäller medlemmar och utställningsyta och har nu omfattande samlingar.

 

Ett par större händelser kan nämnas, andra inte att förglömma:

 

Föreningen  Egna Hem Sya u.p.a. donerade år 2001 inte mindre än 1,5 miljoner till hembygds-föreningen, vilket gjorde det möjligt att uppföra museibyggnaden där  ett antal rum visar redskap och utrustning från numera avslutad hantverks- och småindustri.

År 2021 donerade Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. ytterligare 1,1 miljoner till hembygdsföre-ningen och ytterligare 135 m2 byggdes. När sedan föreningen slutligen las ner donerades ytterligare 550 000 för att förvalta och säkerställa att Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. minne lever kvar och förvaltas för all framtid.

 

Vidare härbärgerar föreningen nu Gusab:s bruksmuseum. Alltså samlingar från det som alltid kallats Spångsholms bruk eller till vardags "Spånga" och som lades ned 2003.

 

Sedan början av 1910-talet fanns i Sya en Bollklubb som slogs ihop med Spångsholms IF  när den föreningen bildades 1931. År 2001 gick Spångsholms IF tillsammans med Mantorps IF och bildade Mantorps FF. Detta resulterade i att även en avdelning med tillhörigheter från Spånholms IF:s långa historia finns utställd i hembygdsgården. 

 

Ett avancerat telemuseum har också under senare år sammanställts och här visas historiens vingslag när det gäller telefonins utveckling under många år.