Sya Hembygdsförening

Egna Hem

 

Reportage om Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. i tidningen Östgöten den 3 juli 1923.

 

Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. en mycket verksam egnahemsberedare.

---------------------------------

Har berett ett 50-tal småbrukare hem och utkomst.

---------------------------------

Rosenkälla var ingalunda det första större egondomsköpet

---------------------------------

Det är icke det första stora egendomsförvärvet som Föreningen Egna Hem Sya u.p.a.  står bakom i och med köpet av egendomen Rosenkälla utanför Linköping, och varom Östgöten förut med-delat. Det är tvärtom den tionde egendomen föreningen inköpt och ämnar, liksom med de övriga uppdela i lämpliga lotter bland sina medlemmar. Visserligen har föreningen på rätt så länge - det lär visst vara en cirka tio år sedan den lät tala om sig i samband med någon jordaffär - ej givit något livstecken ifrån sig, men den har därför icke upphört att vara till. Dess ledande män har nämligen, som de förståndiga karlar de äro, resonerat som så, att det klokaste de kunde göra vore att avvakta händelsernas utveckling innan de kastade sig in i nya affärer. Därför har heller inget egendomsköp gjorts sedan strax före krigsårens början.

 

Föreningen Egna Hem Sya u.p.a., som dess officiella namn är, bildades redan 1895. Den har till ändamål att åt var och en av sina medlemmar anskaffa egen mark till byggnadsplats för bostad och därjämte, där så är möjligt, ett mindre jordbruk. För ernående av detta syfte skall inköpas, säges det i föreningens stadgar, lämpliga lantegendomar som uppdelas i mindre jordområden, som sedan överlåtas till medlemmarna av föreningen eller andra som vilja förvärva egna hem.

 

Initiativet till föreningesn bildande togs av en numera avliden grenadjär, boende i Nybble vid Sya. Dess ordförande sedan tjugofem år tillbaka är lägenhetsägaren, C.G. Berglund i Berga, en gammal hedersman, som i höst uppnår sina 78 år. Då föreningen först tog form, tänkte man att den skulle arbeta som filial till Motala egnahemsförening, men planen frångicks snart nog och redan efter ett par månader beslöt man sig för att arbeta själv-ständigt.

 

Den första egendom föreningen inköpte var Ålstad i Östra Tollstad. Egendomen, som betingade i pris ca 8 000 kr, delades i fem mindre lotter. Strax efteråt köptes Hydinge Västergård i Sya socken för 50 000 kr och därpå Folkebo i Västra Harg  för 22 200 kr. Den förra gav jord och eget hem åt tretton småbrukare och den senare åt 7. Under de år som härpå följde utvecklade föreningen en kraftig verksamhet för beredande av eget hem och bärgning åt sina medlemmar. Så inköptes Stentorps egendom vid Mantorps station för     60 000 kr och sönderdelades i 29 byggnadstomter, utom huvudgården. Det är på dessa tomter som det nuvarande stationssamhället till huvudsaklig del växt upp. Alla tomter blevo så gott som omedelbart bebyggda.

 

Då Habblarps egendom i Mjölby socken på sin tid blev til salu, anmälde sig egnahemsföre-ningen som spekulant. Föreningesn anbud, 85 000 kr, antogs, och egendomen var ej långt därefter delad i tretton lotter, utom huvudgården. Denna såldes till Mjölby, som lät inreda den till ålderdomshem.

 

Därpå följde köpet av Haddebo i V. Hargs socken för 50 000 kr, vilket köp nog mången än i dag torde ha i minnet. Denna affär vållade föreningen ganska mycket bryderi och arbete, emedan det visade sig alldeles omöjligt att avyttra de fem lotter vari egendom styckades. Efter mycket bråk och besvär såldes egendomen i sin helhet, utan någon nämnvärd förlust för föreningen. Att denna egendom icke kunde avyttras i smålotter som de andra, berodde huvudsakligen på, att befolkningen visade sig oförstående till hela planen och rent av motarbetade dess realiserande.

 

Bland de egendomar, som köptes in strax före världskriget, voro Mathem i Östra Tollstad för 28 000 kr, Remstadsvallen i Skeppsås för 14 000 kr och så sist Ullekalv i Jerstads socken för likaledes 14 000 kr. Dessa tre egendomar blevo sönderdelade i sammanlagt 14 smålägenheter. Sedan Ullekalv inköptes har ingen affär gjorts förrän nu i förra veckan, då Rosenkällaköpet avslutades för en summa av 170 000 kr, den största affär föreningen hittills gjort.

 

Föreningen har aldrig arbetat med syfte att bereda styrelsen eller någon dess enskild medlem viss förmån framför den andra, säger ordföranden, hr Berglund, vid det samtal som en av Östgötens medarbetare härom dagen hade med honom. I allt har den sökt handla utan egoistiska motiv, och styrelsen, den består av sju personer, har knappast haft någon ersättning att tala om för sitt besvär. Det har varit ersättning nog att veta det alla dessa småbrukare på skilda platser i länet, ha klarat sig och haft sin redliga utkomst av den jord föreningen förhjälpt den till. Ingen enda har gått under, utan alla ha arbetat sig fram till en tryggad ekonomisk ställning, varpå flera exempel lämnades av föreningens gamle ordförande under vårt samtal med honom.

 

Det är, som synes, ett vackert och erkännansvärt arbete hr Berglund och hans kamrater i styrelsen under årens lopp nedlagt för att förhjälpa över ett halvt hundratal småbrukare till en egen torva. Själv äger och bebor hr B. en liten lägenhet i trakten av Sya station. Denna inköpte han för 55 år sedan. Vid denna plats har han vuxit fast, och denna håller han kär som ingen annan fläck under solen. Och det förvånar oss ej det ringaste.

--------------------

Några notiser plockade ur sammatidning (3 juli 1923)

 

Stadsfiskalen i Tranås. Stadsfiskalen F.O. Gustafsson i Tranås åtnjuter under tiden den 1-15 juli semester. Befattningen uppehålles av landsfiskal S. Pira.

 

Prygelstraffet på Långholmen. J.K. har ej funnit skäl vidtaga ytterligare åtgärd i anledning av det strafffångarna K.V. Ekman och J.A. Sundin vid centralfängelset på Långholmen ådömda prygelstraffet.

 

Avslagen lotteriansökan. K.m:t har - enligt Östgötens stockholmsredaktion erfarit - ej funnit skäl bifalla av Österbymo föreläsningsförening gjord anhållan om tillstånd att anordna ett s.k. amerikanskt lotteri.

 

Tremannating hölls i Ödeshög i måndags under ordförandeskap av häradshövding Hj. Petersson. Som nämndemän tjänstgjorde Emil Åberg, Öninge, Axel Samuelsson, Ödeshög och Henning Gustafsson, Backasand.

 

En stor mängd ansökningsärenden och testamentsvittnesförhör förekommo. En chaufför fick för fortkörning i samhället böta 25 kr. En trottoarcykelåkare i Ödeshög slapp undan med 5 kronor.

 

En dräng fick för fylleri och förargelseväckande beteende på Omberg annandag pingst böta 50 kr, och underlåtenhet att anmäla "rum för resande" kostade innehavaren 10 kr.

 

De två förskingrande stadskassörerna dömda. Slutrannsakning hölls på måndagen inför Trosa rådhusrätt i målet mot stadskamreraren Anna Lisa Rabenius. Sedan de tre för granskning av fröken Rabenius räkenskaper tillsatta revisorerna hörts, höll rätten överläggning och meddelade därefter utslag. Fröken Rabenius dömdes neligt 25 kap, 11, 12 och 22 par. S.L. för förskingring och falsk bokföring till avsättning, 4 års straffarbete och 2 års vanfrejd samt förklarades skyldig att ersätta det förskingrade beloppet kr 28 287:50 samt vittneslöner och rättegångsbiträde med kr 376:50.

- Rådhusrätten i Norrtälje dömde på måndagen den förskingring av stadskassan tilltalade stadskassören A. Svensson till ett år och fyra månaders fängelse. Dessutom förklarades S. ovärdig att i rikets tjänst vidare nyttjas och förpliktigades att ersätta det förskingrade beloppet, omkring 43 000 kr.

 

Fotnot. vanfejd betydde "förlust av medborgerligt förtroende"